Епископ Фотије - ОТКРОВЕЊЕ / REVELATION [срб/eng]

Откровење Јованово - Икона XIV век

ОТКРОВЕЊЕ
 
О свето Откровење
- књиго Христова,
о свето Откровење
- књиго Јагњетова,
у теби је сво Писмо
записано,
у теби је сво Писмо
протумачено,
ти си књига
Првог и Последњег,
Који би, Који јесте
и Који долази као Судија,
књиго Сведржитеља
 
О Откровење свето
небом од земље отето,
у теби је слава Мученика,
у теби је добро Праведника,
у теби је сва утеха света,
у теби је свака суза узета,
Јагње је твој главни лик,
благодат испуњава
сваки твој стих,
ти коначну победу
Христа описа
коју небо и земља виде,
и како се антихрист постиде,
и све његове
од вечности слуге,
да ново небо
и земља настану,
да живот буде
у вечноме Дану
 
О Откровење свето,
ти нам рече језиком љубави
каква је судбина света,
и читавог космоса
и свих планета,
да је све створено
добру да служи,
да је борба добра и зла
у људској души,
да ће Христос-Јагње победити,
јер је Он Цар Царева
и Господ Господара,
да ће Црква Његова
у вечности тријумфовати,
да ће Светлост
таму победити,
да ће Живот
надвладати смрт,
да сви чекамо
Небески град,
- Горњи Јерусалим,
у којем ће живети сви они
који се Јагњету уподобише,
тамо ће владати вечни дан,
и свако ће живети
Христом обасјан
 
Епископ Фотије
REVELATION
 
O holy Revelation
- the book of Christ,
O holy Revelation
- the book of the Lamb,
the entire Scripture
is written in you,
the entire Scripture
is interpreted in you,
you are the book
of the First and the Last,
Who was, Who is
and Who is coming as the Judge,
the book of the Almighty.
 
O holy Revelation
taken from earth by heaven,
in you is glory of the Martyrs,
in you is goodness of the Righteous,
in you is all solace for the world,
in you each tear is accepted,
the Lamb is your main character,
grace filling
each verse of yours,
you described that final
Christ's victory
seen by heaven and earth,
and how antichrist was ashamed
and all his servants
from all eternity,
so that new heaven and earth
may come to be,
that life may last
in eternal Day.
 
O holy Revelation,
you told us in language of love
what is the fate
of the world
and the entire universe,
that all is created
to serve to good,
that the struggle
between good and evil
takes place within human soul,
that Christ-Lamb will win,
because He is the King of Kings
and the Lord of Lords,
that His Church
will triumph in eternity,
that the Light
will overcome darkness,
that we are all waiting
for the Heavenly City
- Jerusalem that is above,
where all those who
attain the likeness
of the Lamb will live,
in everlasting day,
and all illuminated
by Christ.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ ОТКРОВЕЊЕ АПОКАЛИПСА

 

offline