Пројекат регистарације некретнина у ФБиХ - ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Настојећи информисати што већи број физичких и правних лица о активностима које се проводе у оквиру Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ, објављујемо информативни летак и Оглас о најави успоставе и замјене земљишне књиге за катастарске општине НИШИЋИ, ЉУБИНА, KАДАРИЋИ, ЕЛЕШЕХОВИЋИ у Општини Илијаш  и САРАЈЕВО VII у Општини Центар Сарајево  у надлежности Општинског суда у Сарајеву.

Овим обавјештењем Митрополија Дабро-босанска жели помоћи и позива све особе правна и физичка лица које имају некретнине у катастарским општинама Нишићи, Љубина, Kадарићи, Елешеховићи у Општини Илијаш и Сарајево VII у Општини Центар да пријаве своја права на некретнинама у Земљишнокњижном уреду Општинског суда у Сарајеву.

Јавном објавом Општински суд у Сарајеву дана 19.4.2018. покренуо је процедуру успоставе и замјене земљишне књиге. Овим путем позивамо све особе прије свега избјегла и расељена лица да пријаве своје некретнине и то најдаље до 18.6.2018. године.

Пријаве се могу извршити у Земљишнокњижном уреду Општинског суда у Сарајеву, на адреси Шеноина бр.1 сваким радним даном од 12:00 до 14:00 сати. Поднеске је могуће доставити и путем поште на исту адресу.

Овим огласом Суд позива грађане да у року од 60 дана од дана објаве огласа пријаве своја права на некретнинама земљишнокњижном уреду, и ту своју пријаву докажу поднеском у два примјерка. Поднесак који се доставља уз пријаву је најчешће уговор о купопродаји, рјешење о насљеђивању (оригинал или овјерена копија), односно исправа на основу које је грађанин стекао право власништва на својој некретнини.

Такође, позивају се сви власници станова и пословних простора у катастарским општинама Нишићи, Љубина, Kадарићи, Елешеховићи у Општини Илијаш и Сарајево VII у Општини Центар  чије је власништво било уписано у Kњигу положених уговора, да провјере пренос свог права власништва из Kњиге положених уговора у земљишну књигу по подацима новог премјера увидом у исту, у горе наведеним законским роковима, како бисте осигурали апсолутну заштиту својих права и своје имовине.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове покренула је Пројект регистрације некретнина, у оквиру ког се проводи усклађивање података из катастра и земљишне књиге. Додатне информације о Пројекту регистрације некретнина можете затражити путем електронске поште: [email protected]

Истовремено Вас обавјештавамо да су сви расположиви подаци о некретнинама у бази података катастра некретнина и у електронски вођеној земљишној књизи доступни и на интернету те позивамо све власнике и сувласнике да посјете интернет странице www.katastar.ba/pregled  и www.e-grunt.ba и изврше информативни увид у стање својих некретнина.

Скрећемо пажњу да су за рјешавање свих предмета, у складу са позитивним законским прописима, надлежни Служба за катастар Општине Илијаш (за к.о. Нишићи, Љубина, Kадарићи и Елешеховићи) и Служба за катастар Општине Центар Сарајево (за к.о. Сарајево VII) и земљишнокњижни уред Општинског суда у Сарајеву. Сви уписи у земљишну књигу за катастарске општине, које су предмет успоставе или замјене земљишне књиге, а у оквиру “Пројекта регистрације некретнина”, проводиће се без наплате судске таксе.

Наведени Оглас је објављен на интернет страници и огласној плочи Општинског суда у Сарајеву те је, у складу са Законом о земљишним књигама Федерације БиХ, објављен у:
 
Дневном авазу: 12.04.2018. године;
Вечерњем листу: 12.04.2018. године;
Службеном гласнику БиХ: 17.04.2018. године (број: 24);
Службеним новинама ФБиХ: 18.04.2018. године (број: 29).
 
 
Преузето из канцеларије,
 
  • Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина ФбиХ;
  • Одлука о ратификацији Споразума о финанцирању (Пројект регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој;
  • Службени гласник БиХ - Међународни уговори бр. 17 од 12.09. 2013. године.
Извор: Митрополија дабробосанска

 

ЗАКОН ФЕДЕРАЦИЈА БИХ САРАЈЕВО ТУЗЛА

 

offline