Епископ Фотије: РАСРБЉИВАЊЕ (срб/eng)


​РАСРБЉИВАЊЕ

Добро је нас Срба
и оволико остало,
колике су државе 
и империје на нашем 
расрбљивању радиле,
а посебно
политичке партије,
да брат, брат није,
јесте, само ако је 
члан исте партије

Познато је
из новије историје,
да Калај у Босни
српски народ прво
са три вере виде,
ал’ касније,
под утицајем империје,
све промени и поче
калајисати Србе
и остави само за њих,
стратишта, 
логоре и врбе

Марија Терезија,
по злу свим Србима позната,
покрштавање нареди,
укиде Србима све славе,
осим Светог Саве,
и направи од њих робље,
да копају земљу
по Панонији
и праве насипе велике
- да империја јача
од српскога плача

Франо Супило поче
веру и нацију поистовећивати,
те тако 
дубровачке Србе-католике
Хрватима назва,
и историја га с правом
оцем етничког чишћења
прогласи,
јер на једном простору,
како они рекоше,
по закону крви и тла,
само један народ
може да живи,
дакле, да би Хрвати 
постојали,
Срби морају нестати

И две Југославије 
- гробнице српског народа 
бише,
јер Срби своју краљевину
оставише и посташе
безимени Југословени,
тако и браћа 
из Српске Спарте
- Црногорци посташе,
туђину служећи,
великог Његоша 
и своје име
пред Богом ружећи

И тако, до времена
брозоморе,
кад поче расрбљивање
на свим фронтовима
- у држави, војсци и просвети,
све до малих пионира,
јер Јосип посебно
нареди својима,
да Срби у његовој држави
не могу имати мира

Питамо се, да ли је
и данас боље,
знају ли Срби 
бар сада ко су,
знају ли за своје
Косово и Метохију,
Пећку Патријаршију,
за земаљску и 
Небеску Србију,
за велику братску Русију,
јер нам давно 
наши свеци рекоше:
Срби, Бога се бојте
ал’ уз Русију стојте,
да би православни Срби остали
и вером и Светим Савом
благословени били

Епископ Фотије
DESERBIZATION
 
It is good that we, Serbs,
remained even in this small number,
considering the number
of countries and empires
that have been working
on our deserbization,
and especially political parties,
in which brother is not a brother,
unless he is a member
of the same party.
 
It is known from recent history
that Kalaj in Bosnia
initially saw Serbian people
in three faiths, but later,
under the influence of the empire,
he changed everything
and turned against the Serbs,
leaving only for them
execution grounds,
concentration camps and willows.
 
Maria Theresa,
known to all Serbs
by her evil deeds,
ordered conversion,
cancelled all Serbian slavas,
except for Saint Sava,
and turned them into slaves,
to dig soil in Pannonia
and build great embankments,
so that the empire
could grow stronger
owing to Serbian cries.
 
Frano Supilo started
identifying faith and nation,
calling all Serbian Catholics
in Dubrovnik - Croatians,
so history called him justly
the father of ethnic cleansing,
for it was said that,
according to the law
of the blood and the ground,
in one area there could
live only one nation.
So in order for Croatians
to live, Serbs must disappear.
 
Two Yugoslavias were
tombs of Serbian people,
for Serbs left their kingdom
and became nameless Yugoslavs.
Brothers from Serbian Sparta
became Montenegrins,
serving foreigners,
shaming before God
the great Njegoš
and their own name.
 
And so it was until
the time of brozopathy,
when deserbization began
in all areas – in government,
army and education,
all the way to little pioneers,
for Josip gave special orders
to his own people,
that Serbs should never
be at peace in his state.
 
We wonder whether today
things are any better,
whether Serbs know,
at least now,
who they are.
Do they know
about their
Kosovo and Metohija,
Patriarchate of Peć,
about earthly and
Heavenly Serbia,
about great fraternal Russia,
for saints told us long ago:
Serbs, fear the God,
but stand with Russia,
so that you may remain
orthodox Serbs
and be blessed
by faith and Saint Sava.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ

 

offline